Registration of Plant Protection Products (PPP) in Ukraine

 

Pеєстрація пестицидів та агрохімікатів

                РЕГИСТРАЦИЯ ПЕСТИЦИДОВ И АГРОХИМИКАТОВ

 

 

State testing and registration of pesticides and agrochemicals [Plant Protection Products - PPP]

Державні випробування та реєстрація пестицидів та агрохімікатів

Tests officiels et homologation des pesticides et produits agrochimiques [Produits PhytoPharmaceutiques - PPP]

·         general-rules-registration-procedures_UA

·         general-rules-registration-procedures_UA_EN_FR

 

·         Table I    State evaluation and registration of PPP

·         Table II    Procedure of registration, licensing of certain activities under the jurisdiction of the Ministry

·         Table III   Environmental management

 

List of research institutions and organizations that conduct state testing of PPP

Перелік  науково-дослідних установ та організацій, які проводять  державні випробування препаратів

Liste des institutions de recherche et organisations qui sont autorisées à conduire des évaluations officielles de PPP

·         Перелік документів для отримання погодження Мінприроди на видачу ліцензії на хімічні засоби захисту рослин імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2010 році

 

Costs of evaluation and registration of PPP - doc 595 of 20 November 2008

Розмір плати - за проведення  експертизи, державної реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів

Coûts de l'évaluation et de l'homologation des PPP

 

 

 

TABLE I

 

 

Головна > Екологічний контроль > Державні випробування та реєстрація пестицидів та агрохімікатів     [EN]     [FR]

 

http://www.menr.gov.ua/content/article/213

 

1.      Наказ Міністерства екології та природниї ресурсів України від 02.06.2011 № 187 "Про затвердження Переліку кодів (позначень препаративних форм) для технічних продуктів і пестицидних препаратів міжнародної системи кодування"  зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.06.2011 № 751/19489 ; A  (.doc)  B (.doc)  þ

2.      Закон України "Про пестициди і агрохімікати"  (.doc) þ

3.      Постанова Кабінету Міністрів України № 288 "Про затвердження Порядку надання дозволу на ввезення незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу" від 04.03.1996

4.      Постанова Кабінету Міністрів України № 295 "Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні" від 04.03.1996

5.      Указ Президента України № 34/2005 "Про національні органи України щодо Роттердамської конвенції про процедуру попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі" від 15.01.2005

6.      Державний реєстр пестицидів та агрохімікатів за 2008 рік  (.doc)

7.      Державний реєстр пестицидів та агрохімікатів за 2009 рік  (.doc)

8.      Державний реєстр пестицидів та агрохімікатів за 2010 рік  (.doc)

9.      Державний реєстр пестицидів та агрохімікатів за 2011 рік (.doc)  þ

10.  Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 249 "Державні випробування та реєстрація пестицидів та агрохімікатів Про затвердження Примірного договору на здійснення експертизи реєстраційних документів на пестициди і агрохімікати" від 11.07.2005

11.  Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 490 "Про затвердження зразків Посвідчення про державну реєстрацію, дозволу на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, дозволу на виготовлення та застосування дослідних партій вітчизняних пестицидів і агрохімікатів і зразка етикетки" від 08.11.2006

12.  Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 491 "Про затвердженя зразка Дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу" від 08.11.2006

13.  Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 149 "Про затвердження зразків заявок, що подаються суб’єктами господарювання на випробування та державну реєстрацію пестицидів та агрохімікатів" від 25.03.2008

14.  Заявка на випробування препарату

15.  Заявка на державну реєстрацію препарату   þ

16.  Заявка на випробування та державну реєстрацію феромону

17.  Заявка на випробування та державну реєстрацію добрива

18.  Заявка на випробування та державну реєстрацію регулятора росту рослин

19.  Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20 квітня 2007 р. № 201 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 травня 2007 р. за № 521/13788 "Про внесення змін до наказу Мінприроди від 8 листопада 2006 року N 490"

20.  Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 287 "Про затвердження Переліку науково-дослідних установ та організацій, які проводять державні випробування препаратів" від 05.06.2008

21.  Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 595 "Про розмір плати за проведення експертизи, державної реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів" від 20.11.2008

22.  Наказ № 234 від 18.05.09 "Про затвердження форми заявки, яку подає суб’єкт господарювання для отримання дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу"

23.  Державні випробування та реєстрація пестицидів та агрохімікатів  (.doc) þ

 

 

 

 

Home > Environmental management > State testing and registration of PPP     table 1 English

 

 

1.      Order of the Ministry of Environment and Resource pryrodnyyi Ukraine of 02.06.2011 № 187 "On approval of list of codes (marked formulations) for technical products and pesticide chemicals international coding system" is registered in the Ministry of Justice of Ukraine on 22.06.2011 № 751/19489   A  (.doc)  þ   B (.doc)

2.      Law of Ukraine "On Pesticides and Agrochemicals"     [ translated EN ]   þ

3.      Cabinet of Ministers of Ukraine № 288 "On approval of the permit to import unregistered pesticides and agrochemicals, which are used for state testing and research, and treated their seed (planting) material" from 04.03.1996     [ UA+translated EN (.doc) ]   þ

4.      Cabinet of Ministers of Ukraine № 295 "On approval of the state tests, state registration and registration, publication of lists of pesticides and agrochemicals permitted for use in Ukraine" from 04.03.1996     [ translated EN ]  (.doc)  þ

5.      President of Ukraine Decree № 34/2005 "On the national authorities of Ukraine on the Rotterdam Convention on Prior Informed Consent Procedure concerning Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade" on 15/01/2005

6.      State Register of pesticides and agrochemicals in 2008  (.doc)

7.      State Register of pesticides and agrochemicals in 2009  (.doc)

8.      State Register of pesticides and agrochemicals in 2010  (.doc)

9.      State Register of pesticides and agrochemicals for 2011  (.doc)   þ

10.  Order of the Ministry of Environment of Ukraine № 249 "State testing and registration of pesticides and agrochemicals on the confirmation of the contract for carrying out the examination registration documents for pesticides and agrochemicals" from 11.07.2005

11.  Order of the Ministry of Environment of Ukraine № 490 "About approval of certificate of registration, permission to use the residues of pesticides and agrochemicals, permit the manufacture and application of research parties domestic pesticides and agrochemicals and sample labels" on 08/11/2006

12.  Order of the Ministry of Environment of Ukraine № 491 "About the sample approved permit to import and use of unregistered pesticides and agrochemicals for state testing and research, and they treated seeds (planting) material" from 08.11.2006

13.  Order of the Ministry of Environment of Ukraine № 149 "About approval of proposals submitted by business entities on testing and state registration of pesticides and agrochemicals" on 25.03.2008

14.  Application form for PPP trials [ translated EN ] .doc  þ

15.  Application form for state registration of PPP     [ translated EN ] .doc  þ

16.  Application testing and state registration of pheromones

17.  Application testing and state registration of fertilizer

18.  Application testing and state registration of plant growth regulator

19.  Order of the Ministry of Environmental Protection of Ukraine from April 20, 2007 number 201 registered with the Ministry of Justice of Ukraine on 22 May, 2007 № 521/13788 "On Amendments to the Environmental Protection Order dated November 8, 2006 N 490"

20.  Order of the Ministry of Environment of Ukraine № 287 "On approving the list of research institutions and organizations that conduct public trial preparations" dated 05.06.2008

21.  Order of the Ministry of Environment of Ukraine № 595 "About the size of the fee for the examination, registration and re-registration of pesticides and agrochemicals" from 20.11.2008

22.  Order № 234 from 18.05.09 "On Approval of the application form supplied by the entity for permission to import into the customs territory of Ukraine unregistered pesticides and agrochemicals, which are used for state testing and research, and they treated seeds (planting ) material "

23.  State testing and registration of pesticides and agrochemicals    [ translated EN ]   þ

 

 

 

 

Accueil > Gestion de l'environnement > Évaluation et homologation des PPP     table 1 français

 

  

1.      Ordre du Ministère de l'Environnement et des ressources pryrodnyyi Ukraine du 02.06.2011 № 187 "Sur l'approbation de la liste des codes (formulations marquées) pour les produits techniques et de pesticides chimiques internationales de codage du système" est enregistré au Ministère de la Justice de l'Ukraine sur le 22.06.2011 № 751 / 19489

2.      Loi de l'Ukraine "sur les pesticides et produits agrochimiques"     [ traduction FR ]   þ

3.      Cabinet des Ministres de l'Ukraine № 288 "Sur l'approbation du permis d'importation de pesticides non homologués et des produits agrochimiques, qui sont utilisés pour tester l'état et de la recherche, et traitaient leurs semences (plantation) matériel" du 04/03/1996

4.      Cabinet des Ministres de l'Ukraine № 295 "Sur l'approbation des tests de l'Etat, enregistrement d'Etat et de l'enregistrement, la publication des listes de pesticides et de produits agrochimiques l'utilisation est autorisée en Ukraine» du 03/04/1996  

5.      Président de l'Ukraine № décret 34/2005 "sur les autorités nationales de l'Ukraine sur la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause à certains produits chimiques et pesticides dangereux dans le commerce international" sur 15/01/2005

6.      Registre national des pesticides et des produits agrochimiques en 2008  (.doc)

7.      Registre national des pesticides et des produits agrochimiques en 2009  (.doc)

8.      Registre national des pesticides et des produits agrochimiques en 2010  (.doc)

9.      Registre national des pesticides et produits agrochimiques pour 2011  (.doc)   þ

10.  Ordre du Ministère de l'Environnement de l'Ukraine № 249 "Etat et les tests d'homologation des pesticides et des produits agrochimiques sur la confirmation du contrat pour la réalisation des documents d'inscription aux examens pour les pesticides et produits agrochimiques" du 07/11/2005

11.  Ordre du Ministère de l'Environnement de l'Ukraine № 490 "A propos de l'approbation du certificat d'enregistrement, l'autorisation d'utiliser les résidus de pesticides et de produits agrochimiques, permettent la fabrication et l'application des partis de recherche pesticides à usage domestique et des produits agrochimiques et des étiquettes d'échantillon» le 08/11/2006

12.  Ordre du Ministère de l'Environnement de l'Ukraine № 491 "A propos de l'échantillon approuvé de permis d'importation et d'utilisation des pesticides non homologués et des produits agrochimiques pour tester l'état et de la recherche, et ils ont traité les graines (semis) matériel" du 11/08/2006

13.  Ordre du Ministère de l'Environnement de l'Ukraine № 149 "A propos de l'approbation des propositions présentées par les entités d'affaires sur les essais et l'enregistrement officiel des pesticides et produits agrochimiques" sur 25/03/2008

14.  Formulaire de demande pour effectuer des essais de PPPs [ traduction FR ] .doc  þ

15.  Formulaire de demande d'homologation d'un PPP     [ traduction FR ]   þ

16.  Tests d'applications et enregistrement d'Etat des phéromones

17.  Tests d'applications et enregistrement d'Etat des engrais

18.  Tests d'applications et enregistrement d'Etat de régulateur de croissance végétale

19.  Ordre du Ministère de la protection de l'environnement de l'Ukraine du 20 avril 2007 Numéro 201 enregistrés auprès du Ministère de la Justice de l'Ukraine sur le 22 mai 2007 № 521 / 13788 "sur les amendements à l'ordonnance de protection de l'environnement en date du 8 Novembre, 2006 N 490"

20.  Ordre du Ministère de l'Environnement de l'Ukraine № 287 «Sur l'approbation de la liste des établissements de recherche et les organisations qui effectuent la préparation du procès public» en date du 06/05/2008

21.  Ordre du Ministère de l'Environnement de l'Ukraine № 595 "A propos de la taille de la taxe pour l'examen, l'enregistrement et le réenregistrement des pesticides et des produits agrochimiques" du 20/11/2008

22.  Graines Ordre № 234 du 18.05.09 "Sur l'approbation du formulaire de demande fourni par l'entité pour l'autorisation d'importer dans le territoire douanier de pesticides non homologués en Ukraine et l'agrochimie, qui sont utilisés pour tester l'état et de la recherche, et ils traités (plantation ) matériel "

23.  Tests d'État et l'enregistrement des pesticides et produits agrochimiques     [ traduction FR ]   þ

 

 

 

 

 

 

TABLE II

 

 

Головна > Дозвільно-ліцензійна > Порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності згідно з компетенцією міністерства     [EN]     [FR]

http://www.menr.gov.ua/content/article/7175

1.      Заява на отримання погодження на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин та продукції, що їх містить.

2.      Інформаційна довідка стосовно проведеної роботи з спрощення регуляторного тиску на суб’єктів підприємницької діяльності

3.      Порядок видачі погодження для отримання ліцензії на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин і продукції, що їх містить

4.      Лист від 05.10.2009 № 15494/20/10-09 щодо скасування листів-роз’яснень до постанови КМУ від 20.06.1995 № 440

5.      Перелік документів для отримання погодження Мінприроди на видачу ліцензії на хімічні засоби захисту рослин імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2010 році

 

 

Home > Permits and Licensing > The procedure of registration, licensing of certain activities under the jurisdiction of the Ministry     table 2 English

 

1.      Application for approval to export and import of ozone-depleting substances and products containing them.

2.      Background information on the work of simplifying the regulatory burden on businesses

3.      The procedure for issuing approval for a license to export and import of ozone-depleting substances and products containing them

4.      Letter of 05.10.2009 № 15494/20/10-09 to cancel letters of explanation to the CMU from 20.06.1995 № 440

5.      List of documents for approval by the Ministry of Environment to issue licenses for chemical plant protection products subject to import licensing in 2010

 

 

Accueil > Permis et Licences > La procédure d'enregistrement, l'autorisation de certaines activités relevant de la compétence du ministère     table 2 français

 

1.      Demande d'agrément pour exporter et importer des substances appauvrissant l'ozone et les produits qui les contiennent.

2.      Informations générales sur les travaux de simplification du fardeau réglementaire des entreprises

3.      La procédure de délivrance d'approbation pour un permis d'exportation et d'importation de substances appauvrissant l'ozone et de produits en contenant

4.      Lettre du 05.10.2009 № 15494/20/10-09 d'annuler des lettres d'explication à la CMU du 20.06.1995 № 440

5.      Liste des documents pour approbation par le ministère de l'Environnement d'émettre des licences pour les produits phytopharmaceutiques chimiques soumis à licence d'importation en 2010 þ

 

 

 

 

 

TABLE III

 

 

Головна > Екологічний контроль     [EN]     [FR]

http://www.menr.gov.ua/content/category/45

Розділи

1.      Екологічні паспорти регіонів

2.      Доповіді про стан навколишнього природного середовища

3.      Державний екологічний моніторинг

4.      Державний контроль

5.      Екологічне управління, екологічний аудит та сертифікація

6.      Екологічна експертиза

7.      Екологічна політика

8.      Об'єкти, які є найбільшими забруднювачами навколишнього природного середовища

9.      Державні випробування та реєстрація пестицидів та агрохімікатів

 

 

Home > Environmental management     table 3 English

Sections

1.      Ecological Regions passports

2.      Reports on the state of the environment

3.      State environmental monitoring

4.      State control

5.      Environmental management, environmental audit and certification

6.      Environmental assessment

7.      Environmental policy

8.      Objects are the biggest polluters of the environment

9.      State testing and registration of pesticides and agrochemicals

 

 

Accueil > Gestion de l'environnement     table 3 français

Sections

1.      Ecologique passeports Régions

2.      Rapports sur l'état de l'environnement

3.      Etat de surveillance environnementale

4.      Etat de contrôle

5.      La gestion environnementale, audit environnemental et la certification

6.      L'évaluation environnementale

7.      La politique environnementale

8.      Les objets sont les plus gros pollueurs de l'environnement

9.      Tests d'État et l'enregistrement des pesticides et produits agrochimiques